Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης "ΘΕΣΙΣ"

Το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ είναι ένας ιδιωτικός  μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Λάρισα και κύριες δραστηριότητες την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, την έρευνα και  βελτίωση της προσφερόμενης κατάρτισης και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ  ιδρύθηκε το 1997 και σκοπός της εταιρείας είναι η επιστημονική έρευνα, η μελέτη και πληροφόρηση ειδικότερα σε θέματα σύγχρονων κοινωνικών, θεσμικών σχέσεων και οικονομικών προβλημάτων σχετικά  με την εξέλιξη και ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. Τα παραπάνω θέματα μπορεί να σχετίζονται με τοπικά και περιφερειακά θέματα, αλλά μπορεί επίσης να έχουν εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση.

Το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη από δέκα έτη στον σχεδιασμό και τη υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενώ συνεργάζεται με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Υπουργεία, Ενώσεις Εργαζομένων, Επιμελητήρια και άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και με διεθνείς οργανισμούς ή με μεμονωμένα πρόσωπά και προσωπικότητες.

Copyright 2001 Thessis All rights reserved. 
Design and developed by Wizcom O.E.

5