Το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci – (OROS-O) με τίτλο ΄΄καινοτομία και νέοι αγρότες σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές’’ έχει ως πρωταρχικό και βασικό στόχο την  προώθηση της ισότητας 
πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και 
την τεχνολογική καινοτομία των αγροτών, 
ανδρών και γυναικών που ζουν και εργάζονται 
σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. 
Το συγκεκριμένο σχέδιο προτείνει για τον 
σκοπό αυτό την ανάπτυξη ενός απλού εύκαμπτου 
συστήματος εκπαίδευσης από απόσταση πάνω σε 
νέες διαδικασίες παραγωγής για νέους αγρότες 
ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών 
(πιλοτική εφαρμογή στην περιοχή του Ολύμπου).  

Η καινοτομία στο πρόγραμμα αυτό αφορά την ομάδα στόχο, τα προτεινόμενα αντικείμενα εκπαίδευσης, την εφαρμογή κατάλληλης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας στηριζόμενης σε κλασσικές μεθοδολογίες αλλά συνεπικουρούμενης από σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης. 

Στόχοι του Προγράμματος

Ο βασικός στόχος του προτεινόμενου σχεδίου είναι η προώθηση της ισότητας της πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και την τεχνολογική καινοτομία των αγροτών, ιδιαίτερα των νέων, ανδρών και γυναικών, που λόγω γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων κινδυνεύουν να αποκλειστούν κοινωνικά και οικονομικά.  Η επίτευξη του στόχου γίνεται μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατάλληλου ολοκληρωμένου συστήματος προσέγγισης της συγκεκριμένης ομάδας, συστήματος που περιλαμβάνει μεθοδολογία και υλικό αυτοεκμάθησης πάνω σε νέες διαδικασίες παραγωγής και πιλοτική εφαρμογή στην περιοχή του Ολύμπου.

 

Οι επιμέρους στόχοι τους οποίους το συγκεκριμένο σχέδιο φιλοδοξεί να εκπληρώσει είναι:

 • ανάπτυξη και προώθηση ενός απλουστευμένου συστήματος ευέλικτης εκπαίδευσης από απόσταση πάνω σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας όπως οι νέες διαδικασίες παραγωγής, η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, marketing αγροτικών προϊόντων  κ.λ.π

 • συνεχής και οργανωμένη προσέγγιση των αγροτικών επιχειρήσεων/συνεταιρισμών στην κατάρτιση και την τεχνολογική καινοτομία. Εδραίωση εμπιστοσύνης μεταξύ φορέων έρευνας και εκπαίδευσης από τη μια και επιχειρήσεων/συνεταιρισμών από την άλλη και καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας στους νέους αγρότες

 • ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων αγροτικών περιοχών της Ε.Ε μέσω ανταλλαγής εμπειριών και της χάραξης κοινών στρατηγικών και διάδοση καλών πρακτικών

 • στήριξη εθνικών πολιτικών και πολιτικών της Ε.Ε για την ανάπτυξη της βιοκαλιέργειας

 • συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πλέον προβληματικές περιοχές

 

Μεθοδολογία       

Η μεθοδολογική προσέγγιση που αναπτύσσεται στο σχέδιο αυτό έχει σα στόχο την ανάπτυξη καινοτομικών μεθόδων για την ομάδα στόχο. 

Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει τις εξής μεθοδολογίες:

 • αρχική καταγραφή, επεξεργασία, αξιολόγηση στοιχείων για την ομάδα στόχο, την τεχνολογική καινοτομία, τις μεθόδους/υλικά κατάρτισης, τα συστήματα ανοικτής και από απόσταση εκμάθησης

 • ανάλυση αναγκών κατάρτισης - προσέγγισης και συστήματος αξιολόγησης των διαδικασιών 

 • σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας και υλικού ημιαυτόνομης κατάρτισης για νέους αγρότες

 • πιλοτική εφαρμογή του όλου συστήματος και αξιολόγησης του

 • σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας διάδοσης των προϊόντων/αποτελεσμάτων του σχεδίου       

 

Εκπαιδευτικό Πακέτο / Διάδοση

Το προϊόν του προγράμματος είναι ένα απλό, εύκαμπτο σύστημα ημιαυτόνομης κατάρτισης, βασιζόμενο σε κλασσικές μεθόδους, συνδυασμένες με σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης. Επίσης είναι εύκολα προσαρμόσιμο σε διαφορετικές ομάδες εκπαιδευομένων και αντικείμενα κατάρτισης και μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο μεταφοράς τεχνογνωσίας από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε αγροτικές επιχ/σεις και συνεταιρισμούς. Το τελικό προϊόν που έχει τη μορφή CD ROM είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει τη συνολική μεθοδολογική προσέγγιση, το υλικό ημιαυτόνομης εκπαίδευσης των συμβούλων/διαχειριστών καθώς και το υλικό εκπαίδευσης των αγροτών. 

 

Επίσης οι εκπαιδευτικές  δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • σύντομους κύκλους κατάρτισης των συμβούλων/διαχειριστών, κυρίως γεωπόνων (μεθοδολογία, διδακτ. υλικό)

 • μεθοδολογία και υλικό κατάρτισης των αγροτών πάνω σε νέες διαδικασίες παραγωγής, βιολογικές καλλιέργειες, αρωματικά φυτά κ.α κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους

  

Τα προϊόντα/αποτελέσματα του προτεινόμενου σχεδίου πρόκειται να διαδοθούν σε: 

 • αγροτικές επιχειρήσεις/συνεταιρισμούς και αγρότες σε περιφερειακό και  εθνικό επίπεδο

 • στα αντίστοιχα περιβάλλοντα των χωρών των διακρατικών εταίρων

 •  στους σχετικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο Ε.Ε

 • σε οργανισμούς κατάρτισης και σε ερευνητικούς και αναπτυξιακούς φορείς

 

 Πολύπλευρη αναμένεται η επίδραση του σχεδίου : στην κατάρτιση, στις συνεργαζόμενες δομές, την περιφερειακή ανάπτυξη. Όλα τα παραπάνω προϊόντα είναι διαθέσιμα στην Ελληνική γλώσσα και τα περισσότερα από αυτά και στην Αγγλική. 

      

             

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ» είναι ο συντονιστής φορέας για το σύνολο του σχεδίου. Οι εταίροι (εθνικοί και διακρατικοί) που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα των δομών του σχεδίου είναι οι εξής:

1) το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (EL)

2) η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας (EL)

3) η «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας-Τυρνάβου-Αγιάς» (EL)

4) το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΔΥΝΑΜΙΚΗ» (EL)

5) ο Δήμος Λιβαδίου (EL)

6) η «Ένωση νέων αγροτών Ν. Λάρισας» (EL)

7) η “A.I.D.”Agriculture Industrial Development (IT)

8) το INDE – Intercooperacao e Desenvolvimento (P)

9) το Πανεπιστήμιο De Montfort – “DMU” (UK)  

 

Ένα μέρος του υλικού αυτοεκμάθησης (CD-ROΜ) που περιλαμβάνει τους θεματικούς άξονες του εκπαιδευτικού υλικού είναι διαθέσιμο σε σας. 

 


© Copyright 2001 Thessis All rights reserved. 
Design and developed by Wizcom O.E.