«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας"
Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού»
Α.Σ. «ΑΓΡΟ-ΣΕΡΒΙΑ»
Δράση 16: ««Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ είναι ένας ιδιωτικός  μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη

Λάρισα και κύριες δραστηριότητες την εκπόνηση αναπτυξιακών  μελετών,  την

έρευνα και  βελτίωση  της  προσφερόμενης  κατάρτισης   και  την  υλοποίηση

εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.